Zasady rekrutacji

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

  • Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu (Technikum nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3),
  • Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu (Technikum nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2),
  • Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (Technikum nr 1,Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1),
  • Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu (Technikum nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4).

Uczestnicy muszą zamieszkiwać lub uczyć się w szkołach powiatu mieleckiego, województwa podkarpackiego.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne dla wszystkich uczniów.

Do udziału w projekcie przyjmowani są uczniowie, którzy zgłoszą się samodzielnie i wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż zaplanowana w projekcie liczba miejsc, projektodawca kwalifikować będzie uczniów weryfikując średnią z poprzedniego roku szkolnego (punkty zgodne ze średnią – np. 4,5 daje 4,5 punktu) oraz udział w konkursach zawodowych (1 punkt za każdy udział). Szczegółowe zasady rekrutacji (np. dodatkowe kryteria związane ze specyfiką zajęć) zostaną umieszczone na stornie internetowej projektu www.zawody.ckp.edu.pl.

W momencie rekrutacji należy dostarczyć wypełnione i podpisane następujące dokumenty: regulamin uczestnictwa w projekcie, deklarację uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe do PEFS oraz formularz zgłoszeniowy. Wszystkie wymagane do udziału w projekcie dokumenty są udostępnione w wersji elektronicznej w dziale Dokumenty do pobrania.

Do projektu zostaną zapisani wszyscy chętni spełniający warunki formalne, którzy złożą w swojej szkole kompletną dokumentację rekrutacyjną.

Informacja o terminie i miejscu rekrutacji wywieszana jest na tablicy ogłoszeń w szkołach uczestniczących w projekcie i na stronie internetowej projektu. Szczegółowych informacji o projekcie udzielają Koordynatorzy w poszczególnych szkołach.